Rola kategorii równości w modelu społecznych relacji komunikacyjnych Jürgena Habermasa

  1. Radosław Jakubowski

Abstract

Model społecznych relacji komunikacyjnych skonstruowany przez Jürgena Habermasa stanowi podstawę jego teorii prawowicie legitymizowanej władzy politycznej. Kluczową rolę w tym modelu odgrywa kategoria równości, która gwarantuje inkluzję i dostęp obywateli do obiegów komunikacyjnych, będących podwaliną sfery publicznej. Z działań komunikacyjnych Habermas wyprowadza również dyskursywną koncepcję stanowienia prawa, której istotę także stanowi kategoria równości. Zinstytucjonalizowanie zasady równości poprzez medium prawa zapewnia bowiem komunikacyjną reprodukcję mechanizmu demokratycznego. Jest to możliwe dzięki aktywnemu w sferze publicznej społeczeństwu obywatelskiemu, którego działania komunikacyjne nieustannie przekładają się na proces stanowienia prawa odpowiadającego bieżącym potrzebom społecznym.


The role of category of equality in Habermas’s model of social communicative relations


Habermas’s model of social communicative relations creates the ground for his theory of legitimized political power with the category of equality as its key component. Category of equality guarantees citizens inclusion and access to communication circuit which constitutes the ground for public dialogue in sphere of communicative actions. Habermas brings out also a discursive concept of law-making as its substance also lies in category of equality. The institutionalization of the equality rule through the law ensures communicative reproduction of democratic mechanism. That is possible by dint of civil society active in public sphere and its communicative activities which invariably transfer to the law-making process meeting the current social needs.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

2, 2016

Pages from 187 to 195

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout