Od prawa naturalnego do praw człowieka. Ewolucja idei praw naturalnych w europejskiej myśli prawno-politycznej

  1. Arkadiusz Barut

Abstract

Przedmiotem niniejszego tekstu jest analiza procesu przekształcania się idei prawa naturalnego w ideę uprawnień naturalnych, który miał miejsce w europejskiej myśli prawno-politycznej od starożytności grecko-rzymskiej do XVII w. i ostatecznie doprowadził w wieku XVIII do powstania idei praw człowieka. Autor koncentruje się na szczególnie istotnych aspektach tej ewolucji — przejściu od idei prawa jako rozumnego porządku do jego pojmowania jako wyrazu woli, rezygnacji z uzasadniania prawa celami ludzkiej natury na rzecz jego uzasadniania ludzkimi pragnieniami, wreszcie uznaniu uprawnień naturalnych za źródło legitymacji i kryterium kontroli władzy politycznej. Na koniec autor odwołuje się do koncepcji H. Arendt, która wskazywała, że uznanie za źródło porządku politycznego praw pojmowanych jako niezależne od instytucji umożliwiających działanie polityczne prowadzi do destabilizacji sfery publicznej, utożsamienia władzy z przemocą, a w rezultacie do zaniku indywidualności, jaki miał miejsce w totalitaryzmie.From natural law to human rights. The evolution of the idea of natural rights in the European legal and political thought

The subject of the article is the transformation of the idea of natural law into the idea of natural rights, which took place in Europe between Greek and Roman Antiquity and the17th century, the last stage of this process was the origin of the idea human rights in the 18th century. The author focuses on the most important aspects of this evolution: transition from the understanding of law as a rational order to its conception as an expression of will, giving up the justification of law by human natural goals and justifying it by human desires instead. Finally, the author refers to the conception of Hannah Arendt, who argued that the identification of the source of political order with the subjective rights, understood as pre-political, leads to the destabilisation of the political sphere and the identification of authority with violence. The result is the disappearance of individuality, which took place in totalitarian regimes.

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

1, 2015

Pages from 15 to 32

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout