Europa Środkowa — od idei literacko-kawiarnianej do koncepcji politycznych

  1. Radosław Zenderowski
  2. Andrzej Rudowski

Abstract

 

Europa Środkowa stanowi zarówno ideę wspólnoty kulturowej, przestrzeń geopo­lityczną i geokulturową, jak i pewną koncepcję polityczną. W ostatnich kilku dekadach jesteśmy świadkami przejścia (czy raczej interferencji) od idei literacko-kawiarnianej ku politycznym formom instytucjonalizacji Europy Środkowej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie owej drogi oraz klu­czowych dylematów stojących przed architektami politycznej Europy Środkowej. W artykule omó­wiono zatem dyskurs środkowoeuropejski w latach 70. i 80. XX w., a następnie poszczególne uwa­runkowania i etapy politycznej instytucjonalizacji Europy Środkowej z naciskiem na okres po 2004 r.

Central Europe — from the café literary idea to political concepts


Central Europe is both an idea of a cultural community, a geopolitical and geo­cultural space, as well as a concrete political concept. In the last decades, we are the witnesses of tran­sition (or rather an interference) from the literary-cafeteria idea towards the political forms of institutionalization of Central Europe. The aim of this article is to show this way and key dilemmas facing the political architects of Central Europe. The article discusses the Central European discourse in the 70s and 80s of the 20th century, and then the various conditions and stages of the political institu­tionalization of Central Europe with an emphasis on the period after 2004.

 

Download article

This article

Rocznik Europeistyczny

3, 2017

Pages from 127 to 145

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout